1582545336
Time Remaining: 0h 0m 0s
102%
4,615,564of ₪4,500,000 goal
Team Name
102%
0 of ₪ 0 raised raised
0 Donors
LOADING DATA . .
Sorry, couldn't find anyone by that name :(
Loading donors...
HM
Hricha Mishra

₪10

LOADING DATA . .
Sorry, couldn't find a team by that name :(
  • %
    0of ₪0 raised
    0 Donors

פירותיך מתוקים!

רשת הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק, צמחה אך לפני 5 שנים בס"ד, ברוחו הגדולה של מרן רבינו ראש הישיבה בעל ה'דרכי שמואל' זצוק"ל ומאז הפכה להיות רשת הת"ת המובילה בציבור בני התורה.

מאז נפתחה הרשת, התברר הצורך הגדול תוך זמן קצר, כאשר אלפי הורים הצטרפו למהפכת החינוך הטהור בקרב בני התורה והיא התפשטה לירושלים, בני ברק, רמות ומודיעין עילית והיד עוד נטויה בעז"ה.

עטרת החינוך חזרה ליושנה, כאשר ברשת הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק בחרו במסורת הלימוד היא כפי שקיבלנוה מרבותינו ואבותינו, דרך ישראל סבא, ללא שינויים וחידושים בכל צורה שהיא.

כך זכינו כהיום שתחת רשת הת"ת 'תפארת יעקב' חוסים מעל 1,000 תלמידים, אשר כולם כאחד מתגדלים על ברכי אהבת התורה ויראתה, במסירות ונאמנות למסורת אבות, על טהרת הקודש, במסילה העולה בית א-ל, מתוך קדושה וטהרה.

פרי הילולים ופירות מתוקים זכה הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק להוציא מתחת ידיו, אשר כל רואיהן יעידון ויכירון זרע בירך ה' אשר גדולי ישראל מועידים להיות גדולי התורה של הדור הבא מתוך קדושה וטהרה.

המעמסה הכלכלית של החזקת רשת הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק, מונחת כולה על כתפי ההנהלה אשר נושאת את העול הכבד בכוחות עצמה, ללא כל סיוע או תמיכה של המדינה בשום צורה שהיא.

כל אחד מהת"תים, היה ראוי לקמפיין משלו, לשם הצגת שלל מעלותיו ויתרונותיו הייחודיים משלו וגודל הצורך של קיומו בערים השונות.
אך מפני כורח השעה שנושפת בעורפינו, יצאנו לפעול בבת אחת על כל החמישה, כי לא עת לחשות, בפרט כאשר כל חמשת הת"תים מוטלות על שכמו של שליחו הנאמן של מרן רבינו ה'דרכי שמואל' זיע"א.

רשת הת"ת 'תפארת יעקב' היא הנחשון בשדה המערכה למען טהרת החינוך בישראל בדורנו ואליה נושאים עיניים מוסדות התורה בכל אתר ואתר בארה"ק ובארבע קצוות תבל, בלגיה, אנגליה, ארה"ב וקנדה, אשר מתמודדים עם אותה שאלה קיומית.

בתרומתך כעת למען רשת הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק, אתה הופך לשותף במרכזי תורה אדירים ובהצלת החינוך בארה"ק ובעולם היהודי כולו.

למעלה מ-1,000 ילדים טהורים מצפים לך!